Algemeen

Erfgoed Lommel vzw vindt jouw privacy en de bescherming van je persoonsgegevens belangrijk. Deze gegevens verwerken we op een vertrouwelijke en discrete manier. Hierbij respecteren we de geldende privacywetgeving, zijnde de Belgische privacywet van 8 december 1992, en vanaf mei 2018 de Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In de privacyverklaring kan je lezen waarom we je gegevens verzamelen, hoe we dat doen en over welke gegevens het gaat. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren als natuurlijke persoon, zoals een naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Erfgoed Lommel vzw verbindt zich ertoe:

  • enkel de persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar taken.
  • de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • steeds jouw toestemming te vragen indien dat vereist is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Je hebt het recht om je toestemming op elk moment in te trekken.
  • de persoonsgegevens nooit langer te bewaren dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de taak waarvoor deze zijn verstrekt.
  • de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen.
  • je persoonsgegevens niet aan derden te bezorgen tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • je te informeren over je rechten omtrent jouw persoonsgegevens en deze te respecteren.

Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Erfgoed Lommel vzw verwerkt je persoonsgegevens en is hiervoor verantwoordelijk. 
Erfgoed Lommel vzw is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) in privaatrechtelijke vorm van de stad Lommel.

Maatschappelijke zetel: Hertog Janplein 1, 3920 Lommel.
Ondernemingsnummer: 0422.264.556.

Indien je vragen of opmerkingen hebt over de privacyverklaring of indien je je rechten wilt uitoefenen, kan je contact opnemen met Erfgoed Lommel vzw door te mailen naar info@erfgoedlommel.be.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Het verwerken van jouw persoonsgegevens kan om verschillenden redenen gebeuren:

  • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Erfgoed Lommel.
  • Om te kunnen deelnemen aan het bestuur van Erfgoed Lommel.
  • Voor het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.
  • Voor communicatiedoeleinden.
  • Voor subsidieaanvragen.
  • Voor financiële administratie.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van de hierboven opgesomde doelstellingen verwerkt Erfgoed Lommel vzw de volgende gegevens:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail
  • Rekeningnummer
  • Rijksregisternummer

Tijdens activiteiten van Erfgoed Lommel zoals onder meer Erfgoeddag, Archeologiedagen en Open Monumentendag kan het zijn dat we foto’s of filmpjes maken. Deze beelden worden enkel gebruikt voor promotie- of communicatiedoeleinden, ook op sociale media. Indien je liever niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dien je ons hiervan te verwittigen of eventueel zelfs schriftelijk op de hoogte te brengen voor aanvang van de activiteit.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Erfgoed Lommel vzw mag je persoonsgegevens verwerken op basis van de hieronder genoemde gevallen:

  • je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens. Deze toestemming kan op elk moment in overeenstemming met de wet worden ingetrokken.
  • voor het uitvoeren van een overeenkomst.
  • om het gerechtvaardigde belang van Erfgoed Lommel vzw te behartigen.
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

Enkel voor het verspreiden van onze nieuwsbrief delen we je persoonsgegevens met een derde partij, namelijk Laposta. Erfgoed Lommel vzw sloot hiervoor een verwerkersovereenkomst af met Laposta. De overeenkomst waarborgt de veiligheid van jouw persoonsgegevens en levert de garantie dat Laposta je gegevens voor geen enkel ander doel dan het verspreiden van de nieuwsbrief zal gebruiken.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Erfgoed Lommel vzw bewaart je persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de taken waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Zijn je persoonsgegevens veilig?

Erfgoed Lommel vzw neemt de nodige maatregelen om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen.

Wat zijn je rechten?

Wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens door Erfgoed Lommel vzw, heb je een aantal rechten:

  • Je hebt het recht op inzage. Je mag dus vragen welke persoonsgegevens Erfgoed Lommel vzw van jou verwerkt.
  • Je hebt het recht om deze gegevens te laten verbeteren of verwijderen.
  • Je hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden).
  • Je hebt het recht op overdraagbaarheid van de door jouw verstrekte persoonsgegevens.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact op te nemen met info@erfgoedlommel.be.
Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij ingaan op de hierboven genoemde verzoeken.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Erfgoed Lommel vzw, vragen wij je vriendelijk om direct contact met ons op te nemen via info@erfgoedlommel.be. Je hebt ook het recht om een klacht in te bij de Privacycommissie.

Wijziging privacyverklaring

Erfgoed Lommel vzw kan de privacyverklaring wijzigen. In dat geval plaatsen we een bericht op de website om je hiervan op de hoogte te brengen.

Laatste wijziging van de privacyverklaring van Erfgoed Lommel vzw: 2 april 2024.

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×