Algemeen

 • Je kunt het Archeohuis enkel bezoeken en de collecties enkel raadplegen na het maken van een afspraak. Vrij bezoek is niet mogelijk.
 • Je wordt verzocht deze afspraak via e-mail te maken, met een korte kennismaking en een reden van raadpleging.
 • Je wordt verzocht jouw jas en tas aan de kapstok achter te laten. Je mag wel schrijfgerief, papier en een laptop meenemen naar de raadpleegruimte. Erfgoed Lommel vzw is niet aansprakelijk voor het zoekraken van meegebrachte eigendommen.
 • Je wordt verzocht de collecties met de nodige zorg te behandelen en de richtlijnen hieromtrent zoals aangegeven in het bezoekersreglement en/of ter plaatse meegedeeld door een personeelslid te volgen.
 • Tijdens het raadplegen van de collecties is het niet toegelaten om te eten of te drinken.
 • Het is ten strengste verboden te roken in Archeohuis De Kolonie.
 • Raadpleging van de collecties is gratis.
 • Voor groepsbezoeken kan eventueel een financiële bijdrage worden gevraagd.

Bezoek en evenementen

 • Op Archeologiedagen, Open Monumentendagen en Erfgoeddagen kan het Archeohuis zijn deuren openen voor het brede publiek. Dit zal tijdig worden aangekondigd, vooral via digitale kanalen. Enkel tijdens deze dagen zal individueel bezoek van het Archeohuis mogelijk zijn.
 • Groepsbezoek (volwassenen, jongeren, kinderen) is mogelijk na afspraak per e-mail, maar enkel voor groepen kleiner dan 20 personen. Groepen van jongeren en kinderen zijn steeds vergezeld van een volwassen begeleider. Het groepsbezoek zal steeds worden begeleid door de depotbeheerder of een medewerker/vrijwilliger van Erfgoed Lommel vzw. Aan de groep zal op voorhand worden meegedeeld of er een financiële bijdrage wordt verwacht en hoe groot die zal zijn. 
 • Het Archeohuis kan in Noord-Limburg, eventueel in samenwerking met de IOED Bosland en/of andere lokale erfgoedactoren, archeologische evenementen ondernemen, zoals tentoonstellingen, wandelingen, fietstochten, lezingen… Deze evenementen zullen tijdig worden aangekondigd, vooral via digitale kanalen. 

Onderzoek

 • Het Archeohuis zal, na afspraak per e-mail, vier dagen per week open zijn voor onderzoeksdoeleinden van de aanwezige archeologische ensembles en collecties: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag is het Archeohuis gesloten. 
 • Bij het maken van een afspraak verduidelijk je welke archeologische ensembles en/of collecties je wenst te raadplegen en om welke reden. Meer informatie over de archeologische ensembles en/of collecties kan je vinden in de dababank.
 • Het is niet toegestaan dat je zelf archeologische ensembles en/of collecties uit het depot haalt. Het personeel zet alle gewenste stukken voor je klaar. Eens je klaar bent, laat je alles op de tafel liggen. Het personeel plaatst alles terug in het depot. Je draagt vanzelfsprekend zorg voor de archeologische ensembles en/of collectiestukken.
 • Het Archeohuis stelt aan de onderzoekers in de raadpleegruimte basisapparatuur zoals loepen, een binoculaire microscoop, een precisieweegschaal… ter beschikking. Het onderzoek van de archeologische ensembles/collecties gebeurt bij voorkeur ter plaatse. Eventueel kan na overleg zelfs worden afgeweken van de hierboven vermelde openingstijden. 
 • De onderzoekers zullen gebruik kunnen maken van de archeologische publicaties die zich in de bibliotheek van Erfgoed Lommel vzw bevinden. Hiervoor kan de onderzoeker de Erfgoeddatabank (in voorbereiding) raadplegen en tijdig de depotbeheerder en/of collectieregistrator een lijst van de publicaties bezorgen. De publicaties zullen dan ter beschikking zijn in het Archeohuis. De publicaties worden niet uitgeleend.  
 • Indien het onderzoek vereist dat archeologische vondsten en/of stalen het Archeohuis verlaten, dan wordt dit door de onderzoeker per e-mail en gemotiveerd aangevraagd bij de depotbeheerder. De depotbeheerder zal vervolgens een document van ‘tijdelijke bewaargeving’ opstellen waarbij in onderling overleg de voorwaarden zullen worden bepaald. Daarna wordt dit document door beide partijen ondertekend. 

Bruikleen voor tentoonstelling

 • Archeologische vondsten kunnen eventueel worden ontleend voor tentoonstellingsdoeleinden. De aanvraag dient tijdig en gemotiveerd te gebeuren en er wordt steeds een document van ‘tijdelijke bewaargeving’ opgesteld waarbij in onderling overleg de voorwaarden zullen worden bepaald. 

Slotbepalingen

 • Indien er tijdens jouw raadpleging een verschil van mening ontstaat over één of meerdere punten van het bezoekersreglement van Archeohuis De Kolonie en/of met de richtlijnen van een personeelslid van Erfgoed Lommel vzw, al dan niet gebaseerd op bovenstaand reglement, ligt de uiteindelijke beslissing bij de depotbeheerder, of de plaatsvervanger.
 • In alle gevallen waarin het bezoekersreglement van Archeohuis De Kolonie niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van Erfgoed Lommel vzw.
 • Het bezoekersreglement van Archeohuis De Kolonie werd op woensdag 17 april 2024 door het Bestuursorgaan van Erfgoed Lommel vzw gelezen en goedgekeurd. Vanaf voornoemde datum trad het bezoekersreglement in werking.
 • Het bezoekersreglement van Archeohuis De Kolonie is ter inzage beschikbaar op de website van Erfgoed Lommel vzw en in de raadpleegruimte van Archeohuis De Kolonie.
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×